WhatsApp
Yükleniyor...

Aydınlatma Metni

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

 

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaç ve hukuki sebeplerle işlendiği, kimlere aktarıldığı ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İNTERNET SANATI WEB & BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ – MUSTAFA DURNA  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ürün ve/veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi için müşteri kaydı oluşturulması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, e-fatura düzenleme işlemlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Hukuki Sebeplerle İşleneceği

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile meşru menfaatlerimizin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilir. Kanun’daki hukuki sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanızın olması halinde verileriniz işlenebilir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.      

 • Kişisel Verilerini Güvenliği ve Muhafazası

 

Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’da Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri (ilgili kişi), kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kanun’da sayılan birtakım haklara sahiptir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmek için aşağıda belirtilen yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • Cumhuriyet Mah.Teyyareci Fehmi Sok. No: 32/6 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz, ya da;
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya bize daha önce bildirdiğiniz bir elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle mdurna@internetsanati.come-posta adresine gönderebilirsiniz, ya da;
 • Aşağıda iletişim bilgileri yer alan Şirket İrtibat Kişisi Mustafa DURNA  ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Şirket İrtibat Kişisi iletişim bilgileri

Telefon: +90 507 466 04 14

E-Posta: mdurna@internetsanati.com 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere internet sitemizde www.internetsanati.com  yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan veya Şirket İrtibat Kişisi ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.